O nas

Barter Network to nowoczesne narzędzie biznesowe, stworzone z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach.

Więcej

Korzyści

Dzięki przystąpieniu do Barter Network poprawiasz płynność finansową swojej firmy, oszczędzasz gotówkę, zwiększasz sprzedaż, nawiązujesz nowe kontakty biznesowe.

Jak to działa

Dołącz

Już dziś dołącz do grona ponad 400 tysięcy firm na całym świecie, które rozwijają się w oparciu o barter wielostronny.

Dołącz teraz!

                                                     

                      Regulamin serwisu internetowego  BarterNetwork.pl

 

                                                                                                  Art.1

 

                                                                                               Definicje

 

Administrator – Barter Network  z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stanisława Leszczyńskiego 4 lok. 29, NIP: 8992416617, REGON: 021945589

Użytkownik – podmiot, który spełnia warunki regulaminu i dokonał rejestracji oraz podpisania umowy członkowskiej , w wyniku czego  zostało utowrzone dla niego Konto w Serwisie i tym samym uzyskał on dostęp do usług  świadczonych przez Barter Network.

Serwis – zbiór plików internetowych tworzących jedną całość, działających pod domeną www.barternetwork.pl

Konto Użytkownika – zbiór zasobów i uprawnień w ramach systemu działającego pod domeną www.barternetwork.pl  przypisanych konkretnemu użytkownikowi. Do konta w trakcie rejestracji zostanie przypisana unikalna nazwa konta (login) oraz hasło (dostępu).

Konto Barterowe – element Konta, na którym Użytkownik widzi aktualny zasób posiadanych BPLN

Rejestracja – czynność dokonana przez Użytkownika lub Administratora na rzecz Użytkownika polegająca na podaniu niezbędnych danych w serwisie, które umożliwiać będą założenie Konta Użytkownika oraz umożliwić mu korzystania z serwisu.

Logowanie - proces autoryzacji w systemie www.barternetwork.pl wymagający podania nazwy konta (login) oraz hasła.

BPLN - umowna jednostka rozliczeniowa akceptowana przez wszystkich Użytkowników serwisu www.barternetwork.pl, 1 PLN(złoty) = 1BPLN(złoty barterowy). Obie waluty są równoważne względem siebie. Dla zapisów regulaminu i umowy limitu barterowego używane będzie określenie „złoty barterowy” lub skrót BPLN.

PLN- polski złoty

Konto Barterowe – jedna z funkcjonalności Konta Użytkownika, która ewidencjonuje salda BPLN oraz transakcje obciążeń/uznań złotówek barterowych - BPLN.

Limit Barterowy – maksymalna wartość ujemna salda (liczona od stanu 0,00 BPLN, udzielana przez administratora serwisu) na koncie barterowym Użytkownika serwisu. Limit barterowy pozwala na dokonywanie płatności w BPLN za kupowane produkty/usługi. Limit barterowy udzielany jest na podstawie umowy zawieranej pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem.

Umowa limitu barterowego – umowa zawierające warunki udzielenia Użytkownikowi przez Administratora limitu barterowego w określonej wartości, wyrażona w BPLN.

Opłaty – wszelkie płatności, należne Administratorowi od Użytkownika, za korzystanie z serwisu działającego pod domeną www.barternetwork.pl.

Opłata członkowska – bezzwrotna opłata uiszczana przez Użytkownika Administratorowi za roczne korzystanie z serwisu.

Regulamin serwisu - zbiór przepisów normujących zasady postępowania Użytkowników oraz Administratora serwisu dotyczący wzajemnych relacji, regulujący prawa i obowiązki Użytkowników i Administratora.

Zablokowanie Konta Użytkownika – częściowe lub całkowite ograniczenie możliwości korzystania z Konta przez jego Użytkownika i/lub modyfikacja graficzna, funkcjonalna Konta Użytkownika dokonana przez Administratora.

 

 

 

 

 

 

Art. 2


Ogólne warunki uczestnictwa i przeprowadzania transakcji

 

Na portalu Barternetwork.pl zarejestrować moga się osoby prowadzące działalność gospodarczą. Barternetwork.pl zastrzega sobie prawo odmowy zarejestrowania użytkownika bez uzasadnienia decyzji.

Po Rejestracji Użytkownika, na jego adres zostanie wysłana umowa w 2 egzemplarzach. Po podpisaniu umowy na podany przez uzytkownika adres email, zostanie wyslany link  aktywacyjny. Kliknięcie w link aktywacyjny kończy proces rejestracji, użytkownik jest teraz pełnoprawnym członkiem Barternetwork.pl. Link prowadzi do podstrony na której użytkownik ustala i zapisuje swój login i hasło.

Wszelkie informacje jakie użytkownik zamieszcza w serwisie Barternetwork.pl, nie mogą naruszać niniejszego regulaminu oraz obowiązującego prawa.W przypadku naruszenia regulaminu Barternetwork ma prawo ingerencji w treść ogłoszeń zamieszczanych przez użytkownika.


Umowa zawierana jest na czas nieokreślony z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia przysługującym każdej ze stron.


BarterNetwork.pl ma prawo rozwiązania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku naruszenia treści regulaminu przez uzytkownika.

Użytkownik może posiadać w serwisie tylko jedno Konto. Konta są niezbywalne.

Użytkownikom nie przysługuje prawo wymiany BPLN na PLN.

Transakcja może być finansowana w 100%, 70%, 50% lub 30% w formie barterowej (tj. być
denominowana w BPLN).  Pozostała część należności płatna w PLN regulowana jest poza Serwisem, na warunkach ustalonych pomiędzy Użytkownikami – stronami Transakcji.

BarterNetwork.pl nie ponosi odpowiedzialności za wzajemne zobowiązania Użytkowników denominowane w PLN.

Kupujący ma możliwośc wyboru poziomu finansowania w Barter PLN spośród udostępnionych przez sprzedającego możliwości.


Użytkownik publikując w Serwisie jakiekolwiek treści, udziela Barternetwork.pl niewyłącznego, o ogólnoświatowym zasięgu, wieczystego, nieodwołalnego, nieodpłatnego prawa do wykonywania wszelkich praw autorskich i reklamowych związanych z tymi treściami, we wszelkich mediach znanych obecnie lub w przyszłości, jak również oświadcza, że ma wystarczające uprawnienia do treści, aby takiego prawa udzielić.

 

Art. 3

 

Wystawianie towarów i usług na sprzedaż

 

 

Oferta zamieszczona przez użytkownika powinna widnieć w odpowiedniej kategorii. W razie jej braku, pracownik Barternetwork.pl zobowiązany jest do utworzenia nowej kategorii.

Wystawiona przez sprzedającego oferta powinna zawierać:

 

Opis oferowanego dobra

.

Opis nie może wprowadzać w błąd użytkowników portalu. Opis powinien być zgodny z wymogami prawa. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność z błędy jak i nieścisłości opisu. Opis oferty nie powinien naruszać również dobrych obyczajów.

 

Opis powinien zawierać również:

 

 • cenę netto.
 • obowiązującą na dany towar lub usługę stawkę VAT,
 • akceptowane poziomy płatności w BPLN,
 • koszty dostawy,
 • ilość oferowanych jednostek (nieobowiązkowo).

 

Zamieszczona w Serwisie oferta jest wiążąca dla Sprzedającego od chwili jej publikacji.

Oferta wygasa w serwisie w momencie gdy:

 

 • oferowane przez użytkownika dobro wyczerpie się.
 • Zostanie usunięta przez użytkownika
 • Konto użytkownika zostanie zlikwidowane/zawieszone
 • oferta narusza postanowienia niniejszego regulaminu i zostanie usunięta przez pracownika portalu.

 

Warunki wystawianej oferty powinny być nie gorsze niż te jakie są wystawione przez użytkownika   w innych mediach.

 

Barternetwork.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakość oferowanych dóbr.

 

 

 

 

 

Art. 4


Obowiązki BarterNetwork.pl

 

 

Do obowiązków BarterNetwork.pl należy:

 •  Udostepnianie użytkownikom całodobowego dostępu do serwisu.
 •  Umożliwienie użytkownikom prezentacji oferty swojej firmy.
 •  Weryfikacja danych Użytkownika podanych przy rejestracji.
 •  Ewidencjonowanie transakcji pomiędzy Użytkownikami.
 •  Informowanie Użytkownika o zasadach działania Serwisu oraz prawnych i księgowych aspektach barteru   wielostronnego.

 

 

                                                                                                           Art. 5


Prawa BarterNetwork.pl

 

 

Do praw BarterNetwork.pl należy:

 •  Zablokowanie konta użytkownika, w przypadku gdy naruszył on zasady regulaminu.
 •  Usunięcie Użytkownika z Serwisu, po wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy, a także w przypadku rażącego naruszenia warunków Regulaminu,
 •  Wygaszenie oferty wystawionej przez użytkownika w przypadku naruszenia regulaminu lub wygaśnięcia jej   terminu ważności.
 •  Przeniesienie oferty Użytkownika do innej kategorii, jeśli w ocenie użytkownik umieścił swoją ofertę w nieadekwatnym miejscu.Nie przyznanie limitu kredytu w BPLN użytkownikowi.
 •  Ingerencja w treści zamieszczone przez użytkownika w serwisie, jeżeli są one niezgodne z prawem lub regulamiem Barternetwork.pl